Copyright © 2007-2015 MILaM spol. s r.o. All rights reserved.  | PRESS | Pravidlá používania | Obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov

Domov

Podmienky používania online služieb poskytovaných na doméne www.milam-sk.eu


1.

Všetky textové, obrazové a multimediálne informácie poskytované na doméne www.milam-sk.eu (ďalej len "obsah") chránené autorskými právami (poskytovateľ online služieb, ďalej len "poskytovateľ"), autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s MILaM spol. s r.o.


2.

Časť obsahu poskytovaného na doméne www.milam-sk.eu je voľne prístupná všetkým používateľom,

ktorí disponujú technickým vybavením umožnujúcim pripojenie do internetu. Časť obsahu je prístupná a spravovaná iba MILaM spol. s r.o., kvôli administrácii používateľov stránok.  Poskytovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti obsahu podľa vlastného uváženia.


3.

Poskytovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb www.milam-sk.eu. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.


4.

Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informačného obsahu poskytovaného na doméne www.milam-sk.eu.


5.

Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním a využívaním služieb www.milam-sk.eu. Súčasťou tohto obsahu je aj reklama obchodných partnerov MILaM spol. s r.o.


6.

Poskytovateľ pri bežných službách nezhromažďuje osobné údaje o používateľoch. Výnimkou prihlasovacie formuláre k žiadosti o informácie a iným formulárom, kde je na poskytovanie služieb nevyhnutné tieto údaje zhromažďovať. Poskytovateľ s osobnými údajmi zaobchádza podľa zákona.


Na identifikáciu používateľa a na udržiavanie spojenia počas jeho práce s webom poskytovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a po skončení práce s webom sú vymazané.


7.

Používateľ nesmie šíriť, podieľať sa na šírení obsahu bez písomného súhlasu MILaM spol. s r.o.   Kopírovanie a skladovanie obsahu pre komerčné účely /predaj.../ je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu MILaM spol. s r.o.


Posledná aktualizácia Podmienok: 28.7.2012

< Späť