Copyright © 2007-2015 MILaM spol. s r.o. All rights reserved.  | PRESS | Pravidlá používania | Obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov

Domov

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné

vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou vlastniacou internetový obchod www.milam-sk.eu, (ďalej len prevádzkovateľ) ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu

www.milam-sk.eu (ďalej len obchod).


2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.


3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.


4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.


II. Povinnosti prevádzkovateľa


1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá: správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.


2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:

Faktúru - daňový doklad,

Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje)


3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.


4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť: za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok


III. Povinnosti kupujúceho


1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.


2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.


3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.


IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy


1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.


2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.


3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.


4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese obchod@milam-sk.eu.


6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.


7. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. a to písomným oznámením na e-mailovú adresu obchod@milam-sk.eu. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom.


8. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý tovar prevádzkovateľovi do 5 dní v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad.


9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu, ale môže ju ponížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho, do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.


10. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo email,  kupujúci nereaguje na emaily, telefón, atď.),

- objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva),

- cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (prevádzkovateľ okamžite kontaktuje   kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu),

- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov,

-  ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok na www.milam-sk.eu.


V. Dodacie podmienky a termíny


1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcemu v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).


2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu,odovzdaním pošte, alebo dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.


3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.


4. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe (spravidla do 14 dní) od prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný.


Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.


5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.


6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.


VI. Cena dopravy tovaru a zľavy.


1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné.


2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.


3. Pri dodávke tovaru dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, zákazník platí poštovné vo výške 4,00,-Euro.V prípade objednávky nad 100,-Euro, poštovné nie je účtované.


4. Pri dodávke tovaru prostredníctvom expresnej prepravnej spoločnosti, zákazník hradí za doručenie zásielky sumu vo výške 10,-Euro. V prípade objednávky nad 300,-Euro prepravné nie je účtované.


5. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu vopred.


VII. Kúpna cena a platby


1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.milam-sk.eu sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.


2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.


3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:


a) pri dobierke


Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky aj poštovný poplatok za zaslanie tovaru na dobierku.b) bankovým prevodom príkazom na účet prevádzkovateľa/vkladom na účet: 2625717967/1100, Tatrabanka a.s., pobočka Košice


Cenu za objednaný tovar zákazník zaplatí vopred a to najneskôr do 7 pracovných dní.


VIII. Záruka, reklamácie, doklady


1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad, prípadne záručný list (ak je súčasťou tovaru).


2. Záručná doba pri výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.milam-sk.eu.


3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.


4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.


5. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.


IX. Ochrana osobných údajov


1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.


Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.


Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).


Zrušenie registrácie:

kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu. Registrácia bude deaktivovaná.


Aktualizáciu osobných údajov:

môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.


2. Využívaním internetového obchodu www.milam-sk.eu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.


X. Záverečné a prechodné ustanovenia


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami písomne dohodnuté inak.


2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.


3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Obchodné  podmienky < Späť