Domov Ochrana  osobných údajov < Späť

1.

Pre efektívne fungovanie mailových odkazov, zasielanie informácií a iných formulárov (ďalej len  “žiadosť o informácie”), sú potrebné osobné údaje žiadateľov informácií, ktoré poskytnú v mailových formulároch, spracovaných spoločnosťou: MILaM spol. s r.o. Získané osobné údaje žiadateľov informácií nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.


2.

Odoslaním žiadosť o informácie udeľujete spoločnosťi: MILaM spol. s r.o.  v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosťi o informácie, a to na dobu nevyhnutú na plnenie požadovanej žiadosti o informácie. Poskytnutie osobných údajov žiadateľa je dobrovoľné. Žiadateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla: a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. , t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.


Posledná aktualizácia: 26.7.2012